Użytkowanie

Właścicielem i administratorem strony internetowej www.pozyczki247.pl (dalej w tekście – Strona) jest „pozyczki247.pl (dalej w tekście – Właściciel). Właściciel zastrzega sobie prawo do uzupełniania, modyfikowania lub w inny sposób zmiany informacji i zasad na Stronie, zarówno pod względem wizualnym, jak i merytorycznym. Ponadto Właściciel ma prawo w dowolnym momencie ograniczyć bezpłatny dostęp do Strony.

Odwiedzający - osoba, która odwiedza stronę internetową (www.pozyczki247.pl).

Odwiedzając Stronę, odwiedzający wyraża zgodę na warunki dotyczące plików cookie, ochrony danych, użytkowania i wiadomości e-mail. Przyjmuje się, że Odwiedzający zapoznał się z tymi warunkami i je akceptuje.

Przestań korzystać z witryny, jeśli nie zgadzasz się z regulaminem i jego treścią, linkiem(ami) do szczegółów dotyczących praw autorskich.. Spory powstałe w związku z korzystaniem ze Strony przez Odwiedzającego będą rozpatrywane w sposób przewidziany w przepisach prawnych Republiki Łotewskiej.

Treść Strony ma charakter informacyjny. Informacje na Stronie nie zawierają i nie mogą być traktowane jako konkretna oferta, określony produkt lub usługa, itp.

Informacje podane na Stronie, dotyczące oferowanych i świadczonych usług innych firm, są uogólnione. Konkretne, szczegółowe i ilustrujące odpowiedzi na pytania Odwiedzającego (na przykład instrukcje dotyczące zaległych płatności, instrukcje dotyczące niedokonanych płatności, kodeksu działalności i odpowiedzialnej polityki kredytowej, ujawniania płatności, w tym rocznych stóp procentowych, polityka odnowienia, informacji kontaktowych, itp. ), które wystąpiły podczas odwiedzania Strony, są dostępne na stronie głównej konkretnego usługodawcy.

Nie bierzemy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy popełnione przez Odwiedzającego i nie ponosimy odpowiedzialności za przydatność informacji zamieszczonych na Stronie dla każdego Odwiedzającego.

Ujawnione informacje mają charakter informacyjny, a Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za podejmowane decyzje lub działania podejmowane w odniesieniu do Odwiedzających Stronę, które zostały podjęte po odwiedzeniu Strony, oraz w odniesieniu do ilości informacji i rekomendacji zamieszczonych na Stronie.

Informacje podane na Stronie nie są osobno weryfikowane, a są publikowane na podstawie wiarygodnych źródeł informacji.

Koszty wskazane na Stronie są zamieszczane w celach informacyjnych, chyba że na Stronie podano inne informacje. Przed dokonaniem konkretnej transakcji, zalecamy sprawdzenie kosztów na stronie głównej konkretnego usługodawcy.

Właściciel posiada zgodę do umieszczania na Stronie linków do innych stron internetowych, które są własnością lub są kontrolowane przez inne osoby fizyczne i/lub osoby prawne, na podstawie której Strona może zawierać tego typu linki zewnętrzne, w tym dostęp do stron internetowych osób trzecich, a także może oferować lub informować o oferowanych produktach i usługach, itp. oferowanych przez osoby trzecie. Właściciel nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść ofert osób trzecich, w tym za zawartość oferowanych przez nie produktów i usług, oraz nie weryfikuje ich. Strona internetowa nie odpowiada za bezpieczeństwo innych stron internetowych. Należy mieć świadomość, że bezpieczeństwo takich stron może się różnić od bezpieczeństwa Strony.

Właściciel Strony nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody (bezpośrednie, pośrednie lub przypadkowe) wynikające z korzystania ze Strony i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dostępność informacji o Stronie w sieci.

Informacje dostępne na Stronie są umieszczane w formularzu zgłoszeniowym i nie są ujawniane osobom trzecim.

Informacje zawarte na Stronie mogą być przeglądane i drukowane wyłącznie do użytku osobistego, niekomercyjnego.

Logo zamieszczone na Stronie, znaki towarowe i inne dzieła chronione prawem autorskim są materiałami chronionymi prawem autorskim objętymi przepisami prawa Republiki Łotewskiej. Materiał chroniony prawem autorskim jest własnością prywatną Właściciela lub innej osoby fizycznej/prawnej.

Z wyjątkiem „www.pozyczki247.pl” nikt inny nie ma prawa przetwarzać, modyfikować informacji na tej stronie. Wszelkie publikowanie informacji ze Strony lub ich inne wykorzystanie jest zabronione bez uprzedniej zgody „www.pozyczki247.pl”.

W przypadku naruszenia praw autorskich, w przypadku nieprzestrzegania warunków oraz w zależności od charakteru naruszenia i konsekwencji, sprawca naruszenia jest pociągany do odpowiedzialności cywilnej, administracyjnej lub karnej ustanowionej w aktach prawnych Republiki Łotewskiej.

Zabronione jest wykonywanie jakichkolwiek działań celujących w bezpieczeństwo, stabilność i szybkość funkcjonowania systemu Strony.

Właściciel ma prawo w dowolnym momencie wprowadzić inne warunki korzystania ze Strony, które zaczynają obowiązywać w momencie opublikowania ich na Stronie. Korzystanie ze Strony, w tym ze wszystkich opublikowanych informacji po zmianach oznacza, że użytkownik wyraził zgodę na wszystkie warunki korzystania ze Strony.

Warunki korzystania ze Strony nie dotyczą stron głównych innych osób/osób prawnych.

Regularnie sprawdzaj warunki korzystania ze strony, ponieważ mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Jeśli masz pytania, skorzystaj z naszej sekcji kontaktowej lub e-mail.

Możesz skontaktować się z nami, pisząc na adres e-mail: info@pozyczki247.pl.